zoeken

Boeken

Alle 8 resultaten

 • Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet – Tekst & uitleg

  categorie: Horeca

  Volgens artikel 10 van de Drank- en Horecawet moeten inrichtingen waarin slijtersbedrijven en alcoholschenkende horecabedrijven zijn gevestigd, voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Tevens moet ook worden voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

  Er bestaat, niet alleen bij gemeentelijke toezichthouders, vergunning- en beleidsmedewerkers, maar ook bij horecaondernemers, slijters en architecten veel onduidelijkheid over de eisen waaraan deze inrichtingen moeten voldoen.

  In dit boek worden de in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet gestelde eisen, mede in relatie tot de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012, nader toegelicht. Dit boek kan dan ook dienen als handreiking bij de beoordeling van de inrichtingseisen en/of bij het ontwerpen van ruimten waarin het horeca- of slijtersbedrijf zal worden uitgeoefend.

   

  Dit handige boekje is binnenkort beschikbaar en te bestellen.

  Verder lezenMeer Informatie
 • Handboek Drank- en Horecawet – keuzedeel ROC’s

  80,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-90-826890-9-9

  categorie: Horeca

  In dit nieuwe lesboek wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, artikelsgewijs behandeld. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen die voor de aankomend gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet relevant zijn, inclusief dwarsverbanden met andere relevante wetsartikelen of regelgeving. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, tabellen, schema’s en illustraties.

  In winkelmandMeer Informatie
 • Handboek Drank- en Horecawet – processtappen

  69,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-90-826890-7-5

  categorie: Horeca

  In dit boek worden al deze vergunnings- en ontheffingsaanvragen, wijzigings- en meldingsverzoeken stapsgewijs toegelicht en wordt de behandelend ambtenaar aan de hand van de betreffende wetteksten geleid door de daarvoor geëigende processen om vervolgens te komen tot een beslissing op de aanvraag. Elke processtap wordt daarbij uitgebreid toegelicht. Het boek is voorzien van vele handige bijlagen.

  In winkelmandMeer Informatie
 • Handboek Drank- en Horecawet – tekst & uitleg

  85,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-90-826890-4-4

  categorie: Horeca

  In dit geactualiseerde “Handboek Drank- en Horecawet – tekst en uitleg” wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, uitgebreid en artikelsgewijs besproken. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tabellen en illustraties.  Tevens is actuele jurisprudentie toegevoegd en beschreven, gekoppeld aan zich dagelijks aandienende praktijksituaties.

  In winkelmandMeer Informatie
 • Handboek Drank- en Horecawet – voor toezichthouders

  89,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-90-826890-2-0

  categorie: Horeca

  In dit handboek wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, artikelsgewijs behandeld. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet relevant zijn en worden deze onderwerpen zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s.

  In winkelmandMeer Informatie
 • Handboek Evenementen – in theorie en praktijk

  categorie: Evenementen

  In gemeenten georganiseerde evenemen­ten leveren niet alleen een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een be­langrijk onderdeel van het toeristisch-recreatieve product, maar brengen ook bepaalde risico’s met zich mee op het gebied van onder meer openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.

  In dit boek wordt de categorisering van evenementen, de termijnen, de functies van evenementen, het evenementenproces (en de daarbij aanwezige valkuilen), de regievoering en organisatie, de aanvraag en compleetheid van een vergun­ningsaanvraag, de te beoordelen aspecten, de weging van de verschillende belangen, de risicoclassificaties, de verschillende risicoanalyses, crowd management, crowd- en riot­control, crowd dynamics, veiligheidsplannen, de inhoud van een evenementenbeleid, de verantwoordelijkheden en taken van alle bij het proces betrokken personen en partijen en de vergunningverlening gedetailleerd besproken en worden relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen en ontheffingen, wetten en regelingen.

  Beschikbaarheid:

  Momenteel wordt dit boek geactualiseerd en is naar verwachting verkrijgbaar vanaf eind december 2018.

   

  Verder lezenMeer Informatie
 • Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk

  125,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-90-826890-0-6

  categorie: Horeca

  In dit handboek wordt, naast een algemene bestuursrechtelijke toelichting met betrekking tot aanvragen en beschikkingen, uitgebreid stilgestaan bij de kaders van een goed intakegesprek, de inhoud en toepassing van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen (zoals de vergunningsplicht, hoog-, laag- en samengestelde inrichtingen, kleine kansspelen en speelautomatenhallen), de toepassing van de Wet Bibob, het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel (mede in relatie tot bestemmingsplannen), de exploitatie van een terras, worden de (on)mogelijkheden van de opkomende pop-up-stores besproken, komt de regelgeving rondom rookruimtes en coffeeshops uitgebreid aan bod. Voorts wordt aandacht besteed aan het hebben van een nachtregister voor horecabedrijven die overnachtingen bieden en wordt een nadere toelichting gegeven op het instellen van een alcoholverbodsgebied.

  In winkelmandMeer Informatie
 • Wettenbundel Drank- en Horecawet

  15,00
  Auteur:

  categorie: Horeca

  Dit handige wettenbundeltje op zakboekformaat bevat de volledige Drank- en Horecawet. Tevens zijn alle bij deze wet behorende Algemene Maatregelen van Bestuur, overgangswetten en ministeriele regelingen toegevoegd.

  Daarnaast bevat deze bundel een matrix die kan worden gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. Daarbij is per toepasselijk artikel uit de Drank- en Horecawet aangegeven welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van een juist boeterapport.

  In winkelmandMeer Informatie