zoeken

Handboek Drank- en Horecawet – processtappen

70,95
Auteur :

ISBN :

978-90-826890-7-5

categorie: Horeca

In dit boek worden al deze vergunnings- en ontheffingsaanvragen, wijzigings- en meldingsverzoeken stapsgewijs toegelicht en wordt de behandelend ambtenaar aan de hand van de betreffende wetteksten geleid door de daarvoor geëigende processen om vervolgens te komen tot een beslissing op de aanvraag. Elke processtap wordt daarbij uitgebreid toegelicht. Het boek is voorzien van vele handige bijlagen.

Beschrijving

Het afhandelen van een drank- en horecavergunningsaanvraag voor een commercieel horecabedrijf kent deels andere processtappen en eisen dan het proces van afhandeling van een vergunningsaanvraag voor een slijtersbedrijf en een paracommerciële rechtspersoon.

Wanneer een horeca- of slijtersbedrijf een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving, is de vergunninghouder verplicht om deze wijziging binnen één maand bij de burgemeester te melden. De burgemeester verstrekt daarvoor dan, voor zover de nieuwe situatie voldoet aan de geldende inrichtingseisen, een gewijzigde vergunning.

Wanneer een houder van een drank- en horecavergunning een nieuwe leidinggevende wil laten bijschrijven op het aanhangsel, behorende bij de al eerder verleende drank- en horecavergunning, dan moet dat plaatsvinden volgens de procedure zoals opgenomen in artikel 30a van de wet.

Voorts kan de burgemeester ten behoeve van de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken voor bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, een artikel 35-ontheffing verlenen, mits de verstrekking geschiedt onder bepaalde voorwaarden.

Voor al deze hiervoor genoemde situaties gelden eigen processtappen, beoordelingscriteria en afhandelingseisen.

In dit boek worden al deze vergunnings- en ontheffingsaanvragen, wijzigings- en meldingsverzoeken stapsgewijs toegelicht en wordt de behandelend ambtenaar aan de hand van de betreffende wetteksten geleid door de daarvoor geëigende processen om vervolgens te komen tot een beslissing op de aanvraag. Elke processtap wordt daarbij uitgebreid toegelicht. Het boek is voorzien van vele handige bijlagen.

Daarmee is dit boek zeer geschikt voor diegenen die verantwoordelijk worden of zijn voor de afhandeling van de hiervoor genoemde aanvragen en meldingen.

Extra informatie

Gewicht 0.4 kg
Afmetingen 24 × 16.7 × 1.2 cm
Auteur

ISBN

978-90-826890-7-5